ایران – خراسان رضوی  تلفن:09152946424 hamyarco.team@gmail.com

آموزش جامع نرم افزار اتوکد

تومان

نرم افزار اتوکد به عنوان قدیمی ترین نرم افزار نقشه کشی دنیا به عنوان یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای فنی و مهندسی به حساب می آید که در این دوره قصد داریم تا به صورت کامل این نرم افزار را بررسی کنیم و تمامی فرمانهای موجود در نرم افزار را به صورت موردی بررسی کرده و کاربرد هر یک از آن ها را در قالب مثال های صنعتی و واقعی بررسی کنیم.

در این دوره فراخواهید گرفت که چگونه یک نقشه دوبعدی را ترسیم کرده و آن را به صورت کامل مقید کنید و خروجی مورد نظر را از آن دریافت کرد همچنین با انواع فرمت های موجود در نرم افزار آشنا خاهید شد و ارتباط بین این نرم افزار و سایر نرم افزار های طراحی را بررسی می کنیم و همچنین مدل های دو بعدی مختلفی را در نرم افزار طراحی می کنیم و ویرایش های مورد نظر را روی آن ها انجام می دهیم.

ناموجود

توضیحات

نرم افزار اتوکد به عنوان قدیمی ترین نرم افزار نقشه کشی دنیا به عنوان یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای فنی و مهندسی به حساب می آید که در این دوره قصد داریم تا به صورت کامل این نرم افزار را بررسی کنیم و تمامی فرمانهای موجود در نرم افزار را به صورت موردی بررسی کرده و کاربرد هر یک از آن ها را در قالب مثال های صنعتی و واقعی بررسی کنیم.

در این دوره فراخواهید گرفت که چگونه یک نقشه دوبعدی را ترسیم کرده و آن را به صورت کامل مقید کنید و خروجی مورد نظر را از آن دریافت کرد همچنین با انواع فرمت های موجود در نرم افزار آشنا خاهید شد و ارتباط بین این نرم افزار و سایر نرم افزار های طراحی را بررسی می کنیم و همچنین مدل های دو بعدی مختلفی را در نرم افزار طراحی می کنیم و ویرایش های مورد نظر را روی آن ها انجام می دهیم.

سرفصل های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار اتوکد 2021

1-نحوه اجرای اتوکد

2-معرفی بخش های مختلف پنجره اتوکد

3-نحوه ذخیره سازی یک فایل (نقشه)

4-مبانی و اصول اولیه ترسیم در اتوکد

5-اجرای فرمان line

6-اموزش دستگاه مختصات دکارتی

7-اموزش دستگاه مختصات قطبی

8-کادر محاوره  start up

9-روش های ترسیم و تعیین نقاط

10-جابه جا کردن صفحه مدل یا صفحه کاغذ  pan

11-بزرگ نمایی و کوچک نمایی zoom

12-برگرداندن موضوعات redo & undo

13-انتخاب موضوعات select

14-فرمان snap

15-فرمان Grid

16-فرمان limits

17-معرفی و اجرای   Object snap

18-فرمان ترسیمی   circle

19-فزپرمان ترسیمی Arc

20-فرمان ترسیمی Polygon   (چند ضلعی)

21-فرمان ترسیمی Rectangle (چهار ضلعی)

22- فرمان ترسیمی Polyline (چند خطی)

23-فرمان ترسیمی Arc (کمان)

24-فرمان ترسیمی  Elipse  (بیضی)

25-رسم منحنی spline

26-ترسیم نقطه (point)

27-رسم خط بی نهایت (Xline)

28-رسم خط یک طرف بی نهایت (Ray)

29- رسم خط محور

30-فرمان ویرایشی پاکن (Erase)

31-فرمان ویرایشی ( offset)

32-فرمان ویرایشی Trim

33-فرمان ویرایشی Extend

34-فرمان ویرایشی Move

35-فرمان ویرایشی Copy

36-فرمان ویرایشی Array

37-فرمان ویرایشی fillet

38-فرمان ویرایشی Chamfer

39-فرمان ویرایشی Miror

40-فرمان ویرایشی Scale

41-فرمان ویرایشی Rotate

42­-فرمان ویرایشی Explode

43-فرمان ویرایشی کشیدن موضوعات stretch

44-فرمان ویرایشی Break

45- فرمان ویرایشی Break a point

46-فرمان ویرایشی Block

47-فرمان ویرایشی رسم منحنی میان دو موضوع (Blend curve)

48-فرمان ویرایشی join

49-فرمان ویرایشی هم جهت و هم اندازه کردن موضوعات Align

50-فرمان ویرایشی حذف موارد تکراری  Delete duplicate objects

51-ساخت لایه ها (layer)

52-انتخاب لایه مورد نظر current layer

53-خاموش و روشن کردن لایه ها layer on&off

54-قفل و باز کردن لایه layer lock & unlock

55-ایزوله کردن و از ایزولعپه در اوردن لایه  layer isolate & unisolate

56-منجمد کردن و از انجماد در اوردن لایه layer freeze & unfreeze

57-تغییر لایه موضوع  match layer

58-تغییر لایه موضوعات به لایه جاری change to current layer

59-کپی موضوعات در لایه مورد نظرcopy object to layer

60-مشخص کردن موضوعاتی که با لایه ترسیم شده اند   layer walk

61-ادغام لایه ها merge

62-پاک کردن لایه delete layer

63-فیلتر کردن لایه   filter layer

64-ساخت نوع متن و تنظیمات مربوط به متن نویسی style

65-متن نویسی به صورت چند خطی multiline text

67-متن نویسی به صورت تک خطی single line text

68-اندازه گذاری خطی dim linear

69-اندازه گذاری مورب dim aligned

70-اندازه گذاری زاویه dim angular

71-اندازه گذاری طول کمان  arc length

72-اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان   dim radius

73-اندازه گذاری قطر دایره یا کمان dim diameter

74-اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان های بزرگdim jogged

75-اندازه گذاری مختصاتی ordinate dimension

76-اندازه گذاری پله ای   dim baseline

77-اندازه گذاری در امتداد هم dim continue

78-اندازه گذاری ترکیبی dimension

79-اندازه گذاری سریع Quick dimension

80-شکستن اندازه dim break

81-تنظیم فاصله بین اندازه ها dim space

82-اضافه کردن علامت شکست در اندازه dim jogline

83-تغییر مکان اندازهReassociate

84-وارد کردن تلرانس tolerance

85- مورب کردن خط اندازه oblique

86-تغییر مکان متن اندازه dim text edit

87-تنظیمات اندازه گذاری dimension style manager

89-سربرگ lines

90-سربرگ symbols and arrows

91-سربرگ text

92-سربرگ fit

93-سربرگ primary units

94-سربرگ alternate units

95-سربرگ tolerances

96- پنجره خواص properties

97-به دست آوردن مساحت و محیط Area

98-مخفی کردن کل یا قسمتی از نقشه Wipeout

99-افزودن و طراحی از روی عکس

100-ساخت template

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.