[fh_team image=”2545″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”امید بهستانی” job=”پیشگو” desc=”ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.”]
[fh_team image=”2546″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”پاول دروف” job=”کاوش گر” desc=”کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.”]
[fh_team image=”2547″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”توماس ادیسون” job=”طراح” desc=”لذت بردن از عواقب مواجه شدن با عواقب بسیار است.”]
[fh_team image=”2548″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”ریچارت تامسون” job=”مدیر” desc=”مردی که از کار لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.”]
[fh_team image=”2548″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”سعید پورمهدی” job=”Manager” desc=”مردی که از لذت لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.”]
[fh_team image=”2545″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”بهار آزادی” job=”رئيس جمهور” desc=”ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.”]
[fh_team image=”2546″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”سینا سرلک” job=”موسس” desc=”کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.”]
[fh_team image=”2549″ overlay=”rgba(255,200,17,0.8)” style=”2″ facebook=”#” twitter=”#” google=”#” rss=”#” image_size=”270×270″ name=”شادی عظیمی” job=”حسابدار” desc=”ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.”]